STRATEGISCH ONDERZOEK

U heeft een sterke ambitie. Ambitie leidt tot uitdagingen en dilemma’s. U moet keuzes maken. Swarte innovation development begeleidt u daarbij. Gesteund door onze analyses en onderzoek bepaalt u uw strategie en de richting van uw organisatie.

HAALBAARHEIDS STUDIE

Uw concept, uw ideeën: hoe haalbaar zijn ze? Is het het waard om verder te ontwikkelen? Welke kansen zijn er? Door een haalbaarheidsstudie weet u het. Daarmee kunt u verder: doorontwikkelen óf het concept aanscherpen. Swarte innovation development heeft een groot aantal haalbaarheidsstudies uitgevoerd. Waaronder marktverkenningen, technologieverkenningen en beleidsverkenningen.

TOEKOMST VERKENNING

Bij een onzekere toekomst is de toekomstverkenning een betere optie dan een haalbaarheidsstudie. De toekomstverkenning brengt risico’s, kansen en consequenties van besluitvorming in kaart. Wij adviseren u welke soort haalbaarheidsstudie de beste resultaten geeft in uw situatie.

EFFECT EVALUATIE

Voor evaluaties heeft Swarte innovation development een uitgebreid evaluatie-instrumentarium ontwikkeld. Aan de basis staat een eenvoudige rekensom. rendement = effect / investering Met deze rekensom maken wij inzichtelijk waar uw beleidsinvesteringen effect hebben. De formule passen we toe in de door ons ontwikkelde beleidseffectkaart®: een causaal diagram dat u dit inzicht geeft in de context, mechanismen die meespelen, gedrag, effecten en gevolgen. De evaluaties die we met onze beleidseffectkaart® maken, worden door vele bedrijven en overheid ingezet als sturingsinformatie voor de toekomst. De evaluaties kunnen ook periodiek worden ingezet als sturingsmechanisme: een dashboard op basis van specifieke managementinformatie.

ECONOMISCHE IMPACT ANALYSE

U staat op het punt besluiten te nemen. Besluiten over beleid, projecten of innovatieve experimenten. Met een economische impactanalyse onderzoeken wij het effect van uw besluiten. Directe effecten, maatschappelijke baten en bijverschijnselen als gevolg van een voorgenomen besluit. De economische impactanalyse wordt ook gebruikt als evaluatiemethode en opmaat voor nieuw beleid.

BEDRIJFS RISICO ANALYSE

Beheers de risico's die uw bedrijf loopt met Enterprise Risk Management (ERM). ERM brengt de kans dat een gebeurtenis plaatsvindt in kaart. En, áls die plaatsvindt, hoe groot de impact dan is op uw organisatie. ERM leidt niet alleen tot beschermen en verdedigen, maar ook tot het benutten van waardevolle kansen voor uw organisatie.

TOEKOMST SCENARIO

Ken de trends en de ontwikkelingen. Begrijp de verbanden die de toekomst bepalen. Verbeeld de toekomst. Bepaal de onzekerheden en consequenties voor uw organisatie. Geef met scenario's richting aan uw organisatie en maak uw organisatie toekomstbestendig. Laat ons die richting in kaart brengen met de twentyfour-minute-scenarioscan®. Heldere toekomstscenario’s leiden u tot nieuwe businessmodellen voor uw organisatie. Dit doen we samen met uw team om tot consensus te komen over toekomstige richtingen van uw bedrijf.